Kontakta oss först

Är du missnöjd eller har klagomål ska du i första hand kontakta oss direkt. Vår erfarenhet är att en dialog kan ge nya upplysningar och eventuella missförstånd snabbt klaras upp. Maila eller ring vårt servicecenter så hjälper vi dig efter bästa förmåga!

Kundklagomål

Om du är missnöjd med något i hanteringen eller kontakten med Dunstan, allt från bemötandet till den löpande kontakten som inte rör skador kan du vända dig till din handläggare och meddela att du vill lämna ett klagomål, alternativt kontakta vår klagomålsansvarige direkt.

Mail: kundombudsmannen@dunstan.se

Omprövning

Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du begära att Dunstan omprövar ärendet. Du kan ringa vårt kundcenter 010-17 98 400 eller vända dig till din skadereglerare för få mer information om omprövning.

Dunstans kundombudsman

Om du inte är nöjd efter att vi gjort en omprövning av ditt ärende kan du vända dig till vår kundombudsman genom att skicka mejl till kundombudsmannen@dunstan.se eller skriva till:

Dunstan AB
Att: Kundombudsmannen Klostergatan 4
553 17 Jönköping

När du vänder dig till Kundombudsmannen för prövning ber vi dig ange vilket försäkringsnummer eller skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning inte är rätt. Kundombudsmannens uppgift är att tillsammans med Dunstans prövningsnämnd att granska ärenden där bolaget lämnat ett slutgiltigt beslut. Prövningen avser endast tvistliga anspråk på grund av försäkringsavtal. Endast de klagomål som lämpar sig för en sådan prövning tas upp för granskning i Dunstans prövningsnämnd.

Dunstans prövningsnämnd består av ledande befattningshavare från Dunstan och den externa Klagomålsansvarige.

Övrig rådgivning & prövning

Som konsument kan du vända dig till nedanstående kostnadsfria instanser för rådgivning och prövning. Du kan även kontakta konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister om privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör ett lägre belopp än 2 000 SEK, medicinska bedömningar eller vållandefrågor vid trafikolyckor.

Box 174
101 23 Stockholm

Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är försäkringsbyrån som ger kostnadsfri information och råd i försäkringsfrågor, men den prövar inte enskilda försäkringstvister.

Box 24215
104 51 Stockholm

Tel: 020-022 58 00
www.konsumenternas.se

Prövning i domstol

Är du ändå inte nöjd kan du alltid vända dig till domstol för att få saken slutligt prövad. Dina ombudskostnader kan komma att ersättas genom rättsskydd i din hemförsäkring eller företagsförsäkring.

Domstol & tillämplig lag

Tvist kan även prövas av domstol. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas.

Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.

Lagar som är tillämpade

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag och bl.a. följande. Försäkringsavtalslagen (2005:104), lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Marknadsföringslagen (2008:486) såvida inget annat framgår av försäkringsvillkoren eller genom särskild skriftlig överenskommelse.

Grundläggande information

Dunstan AB är försäkringsförmedlare som är registrerad hos Finansinspektionen. Dunstan förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Ansvarsförsäkring har Dunstan AB hos W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial.

Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år. Krav med anledning avförsäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot Berkley Insurance AG, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Dunstan AB samt att kravet ska framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Dunstan AB erhåller procentuell ersättning från HDI Global Specialty SE för de förmedlade försäkringarna. Den baseras på den totala betalda premievolymen och eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Dunstan AB kan även få ersättning för försäkringsaffärens tekniska resultat baserat på skaderesultat och då med avdrag för vissa administrativa kostnader.

HDI Global Specialty SE har ett kvalificerat aktieinnehav i Dunstan AB, dvs överstigande 10 procent.

Dunstan AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk eller en personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Tillsyn och registrering

Dunstan AB är en försäkringsförmedlare och registrerad hos Bolagsverket för försäkringsdistribution. Verksamheten i Dunstan AB står även under tillsyn av Finansinspektionen. Dunstan AB:s marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket. Kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Bolagsverket
Tel: 0771-670 670
bolagsverket.se

Finansinspektionen
Tel: 08-408 980 00
www.fi.se

Konsumentverket
Tel: 0771–42 33 00
konsumentverket.se

  Vi hjälper dig att försäkra din hästtrailer!

   Bli uppringd

   Få ett prisförslag

   Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

     Vi hjälper dig att välja rätt försäkring