Så behandlar Dunstan dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hanterar uppgifterna på ett säkert sätt och använder dem bara i syften som vi informerat dig om.

Detta dokument beskriver hur Dunstan behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är alltid välkommen att kontakta Dunstan om du har frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter på dataskyddsombud@dunstan.se. 

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter är namn, personnummer och adress. Viss information kan ibland vara en personuppgift, men inte alltid. Exempel på sådan information är registreringsnummer på en personbil. Om det går att knyta en person till registreringsnumret är registreringsnumret en personuppgift. Om någon fysisk person inte kan knytas till registreringsnumret är registreringsnumret inte heller en personuppgift exempelvis då personer ha tillgång till en firmabil.

 

Hur samlar Dunstan in personuppgifter?

De personuppgifter som Dunstan samlar in om dig kommer som utgångpunkt direkt från dig. Dunstan kan dock komma att inhämta ytterligare personuppgifter från externa källor. Exempel på hur vi inhämtar personuppgifter är

 • Från dig när du kontaktar Dunstan via mejl, chatt eller telefon.
 • Från Mina sidor eller någon annan av Dunstans tjänster, exempelvis då du använder Dunstans räkneverktyg för att räkna på en försäkring.
 • Från telefonsamtal då vi spelar in samtalen i utbildningssyfte när du ringer till Dunstans kundservice och för att uppfylla dokumentationskrav.
 • Från organisationer eller arbetsgivare som tecknat försäkring som du omfattas av hos Dunstan.
 • Från ombud och försäkringsmäklare som hanterar dina försäkringsärenden.
 • Från andra försäkringsgivare som hanterar samma skada om Dunstan.
 • Från externa register, exempelvis folkbokföringsregistret, vägtrafikregistret och kreditupplysningsregister.

Även om du inte har ingått avtal med Dunstan kan Dunstan komma att samla in personuppgifter om dig. Sådan insamling av personuppgifter görs exempelvis om du varit i kontakt med oss, om du är vittne eller skadevållande i ett försäkringsärende eller om du kan ha rätt till ersättning i samband med ett försäkringsfall. Det samma gäller om du är medförsäkrad eller kontaktperson hos ett företag som har försäkring hos Dunstan.

 

Vilka personuppgifter behandlar Dunstan?

Vilka personuppgifter Dunstan behandlar beror på om vi kommit i kontakt med varandra i samband med begäran av offert, skadereglering, deltagande i tävling, stipendieansökan eller på något annat sätt.

Beroende på vår relation kan Dunstan komma att behandla följande uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och mejladress.
 • Personnummer eller samordningsnummer.  
 • Försäkringsuppgifter och ekonomisk information såsom uppgifter om försäkrade personer eller försäkrade föremål, inkomstuppgifter, kontouppgifter, skadeuppgifter, uppgifter om medförsäkrade eller skadedrabbad.
 • Uppgifter om hälsa samt journaler.
 • Uppgifter om brott, såsom vid anmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier eller vid krav mot skadevållare. 

 

Laglig grund för Dunstans personuppgiftsbehandling

Beroende på ändamålet med Dunstans behandling av personuppgifter sker behandlingen på olika laglig grund. Nedan förklaras vilka lagliga grunder som Dunstan kan komma att tillämpa.

Fullgörande av avtal
Dunstan behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden i avtal mellan dig och Dunstan eller för att på begäran av dig vidta åtgärder innan avtal ingår. Exempel på behandling då fullgörande av avtal tillämpas som laglig grund kan vara att samla in och registrera uppgifter som behovs för avtalet, hantera inbetalningar av försäkringspremier, reglera skador eller beräkna premier. I samband med skadeutredningar och liknande får behandlar Dunstan personuppgifter för personer som Dunstan inte ingått avtal med.

Rättslig förpliktelse
Vi behandlar dina personuppgifter för att det krävs enligt lag eller annan författning. Det kan till exempel vara rapportering till myndigheter, bland andra Finansinspektionen och Skatteverket, register över klagomål och hantering av incidenter.
Dunstan behandlar dina personuppgifter med anledning av att det krävs enligt lag eller annan författning. Exempel på behandling då rättslig förpliktelse tillämpas som laglig grund kan vara i samband med rapportering till myndigheter såsom Finansinspektionen och Skatteverket eller i samband med register över klagomål och hantering av incidenter.

Berättigat intresse
Dunstan behandlar personuppgifter med anledning av att det är nödvändigt för att tillgodose Dunstans eller annan parts berättigade intresse. Sådana behandlingar sker bara under förutsättning att det berättigade intresset väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Exempel på behandling då berättigat intresse tillämpas som laglig grund kan vara i samband med direktmarknadsföring, kundundersökningar, förbättring av produkter, skadeförebyggande rådgivning, framtagande av statistik om skadedrabbade områden, förebyggande och utredning av bedrägerier genom kontroller i externa register. I samband med tävlingar och stipendieansökningar hanterar Dunstan personuppgifter för att kunna kommunicera med de som anmäler sig.

Rättsliga anspråk
Dunstan behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Exempel på då rättsliga anspråk tillämpas som laglig grund kan vara i samband med tvist.

Samtycke
Dunstan behandlar personuppgifter med anledning av samtycke. Det innebär att du måste ge Dunstan tillåtelse att behandla dina personuppgifter. Exempel på behandling då samtycke tillämpas som rättslig grund kan vara då du samtyckt till att vi tar del av dina sjukvårdsjournaler i samband med skadereglering i ett personskadeärende. Då samtycke tillämpas som rättslig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Dunstan saknar då laglig grund för behandling av de personuppgifter som behandlats med samtycke och raderar då dessa.

 

Automatiserade beslut

I vissa fall kan Dunstan komma att använda sig av automatiserat beslutsfattande. Det betyder att beslut fattas utan mänsklig inblandning. Exempel på automatiserad behandling och beslutsfattande är när du ska teckna en försäkring hos Dunstan. Då beräknar Dunstans säljsystem ut en automatisk prissättning baserat på den information du uppgett till oss. Ett annat exempel på då automatiserat beslutsfattande används är i samband med automatisk utbetalning av skadeersättning baserat på den information du uppgett till oss eller som tillhandahålls oss genom verkstad eller annan part. Automatiserad behandling och beslutsfattande möjliggör bättre och mer effektiv service för dig som kund hos Dunstan.

 

Informationssäkerhet och lagring

Dunstan värnar om din integritet genom att hantera din information aktsamt och genom att vidta lämpliga och nödvändiga skydds- och säkerhetsåtgärder när vi behandlar dina personuppgifter.
Dunstan lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi lagrar dem eller för att uppfylla lagkrav. Exempel på sådana lagkrav är krav som framgår av försäkringsavtalslagen samt bokförings- och redovisningslagen. Det betyder att Dunstan är skyldig att lagra dina personuppgifter även efter det att vårt kundförhållande eller försäkringsavtal upphört så länge rättsliga anspråk kan göras gällande och därefter i minst 10 år med hänsyn till regler om preskription.

 

Hur Dunstan delar personuppgifter med andra

Med beaktande av regler om sekretess kan Dunstan komma att lämna ut personuppgifter till andra parter. Sådant delande sker bara om det finns lagligt stöd för det. Exempel på sådan delning kan vara till

 • Bolag inom Dunstans koncern
 • Samarbetspartners och underleverantörer
 • Partners vid skadehantering
 • Försäkringsbolag och trafikförsäkringsföreningen
 • Försäkringsförmedlare, ombud och andra som har fullmakt
 • Arbetsgivare och organisationer
 • Myndigheter Larmtjänst AB och GSR AB
 • Domstolar och försäkringsnämnder

 

Marknadskommunikation

Du kan komma att få information som vi bedömer är relevant och användbar för dig om du är kund eller potentiell kund hos Dunstan. Dunstan kan komma att kontakta dig genom telefonsamtal, mejl, SMS eller postala utskick. Dunstan kan i samband med köp av marknadsföringsdata komma att komplettera den med telefonnummer och liknande från annan leverantör. Dunstan säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

 

Dina rättigheter och tillgång till dina personuppgifter

Nedan följer några av dina rättigheter i samband med Dunstan behandling av dina personuppgifter. Om du vill tillvarata någon av dina rättigheter är du välkommen att ringa Dunstan på 010-179 84 00 så hjälper vi dig vidare. Vi kan komma att göra en ID-kontroll när du kontaktar oss för att säkerställa att vi är i kontakt med rätt person.
Du har som registrerad rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Information om hur du går till väga för att lämna klagomål får du på imy.se eller genom att ringa 010-179 84 00.

Registerutdrag
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Dunstan har om dig. För att ta reda på vilka uppgifter Dunstan har om dig kan du begära ett så kallat registerutdrag.

Rättelse och begränsning
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om du upptäcker att Dunstan har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig. För att ändra dina kontaktuppgifter loggar du enklast in på Mina sidor. Under vissa förutsättningar kan du också begära att vi begränsar omfattningen av handling av dina personuppgifter.

Invändning
Du har rätt att invända mot att förutsättningarna för behandling av dina personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund. Dunstan gör då en förnyad intresseavvägning för att bedöma om vi fortsatt har rätt att behandla personuppgifterna.

Radering
Du har rätt att få vissa personuppgifter raderade. Radering kan dock inte ske av uppgifter som Dunstan behöver för att uppfylla vår avtalsförpliktelse mot dig. Exempel på sådan situation kan vara då du haft försäkring hos oss eller om Dunstan behöver personuppgifterna enligt andra lagkrav.

Avregistrering reklam
Du har närsomhelst rätt att avregistrera dig från reklam eller andra utskick från Dunstan. Även om du begärt att dina personuppgifter ska raderas från Dunstan kan personuppgifterna finns kvar i allmänna register. Dunstan kan då komma att köpa dina personuppgifter därifrån. Om du inte önskar direktreklam från Dunstan avregistrerar du dig enklast genom att mejla till info@dunstan.se.

Dataportabilitet
De personuppgifter du själv lämnat till oss har du rätt att få överförda till annan personuppgiftsansvarig. 

Överföring av dina uppgifter utanför EU/EES
Dina personuppgifter lagras primärt inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Personuppgifter kan i begränsad omfattning överföras utanför EU/EES på grund av molntjänster med verksamhet till exempel i USA. Om uppgifter överförs säkerställer Dunstan att det sker med lämpliga skyddsåtgärder för att säkra att dina rättigheter och friheter tillvaratas. 

 

Internationella sanktioner

Dunstan följer de sanktioner som beslutats av FN eller EU angående personers inblandning i terroristhandlingar, samröre med terrorister och anknytning till vissa regimer. Dunstan kommer därför i samband med skadeersättning eller premieåterbetalning att korsköra dina personuppgifter med mot FN:s och EU:s sanktionslistor för att säkerställa att utbetalning inte sker till någon på listorna.

 

Personuppgiftsansvarig

Dunstan AB
Org. nr. 559313-7523
Östra Storgatan 67
553 21 Jönköping

För att få kontakt med vårt Dataskyddsombud, mejla dataskyddsombud@dunstan.se.

 

HDI Global Specialty SE, Sverige filial

Org. nr HRB 211924 (Reg. i Tyskland)
Box 22085
104 22 Stockholm

Information om hur HDI Global Specialty hanterar personuppgifter.

 

 

 

 

  Få en kostnadsfri konsultation

  Många har en försäkring som inte täcker allt den borde. Därför bjuder vi på en genomgång av din gård.

  Vilka dagar kan du tänka dig att bli kontaktad?*

  Vilka tider blir bäst?*

  Vår gårdsexpert vill veta vem du är

  Skriv in dina uppgifter så sköter vi resten!

   Nyfiken på Dunstan Icelandic?

    Vi hjälper dig att försäkra din hästtrailer!

     Bli uppringd

     Få ett prisförslag

     Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

       Vi hjälper dig att välja rätt försäkring